Tel:      +421 54 / 472 83 26
Mobil:   +421 905 910 143
E-mail:  info@pamopm.sk

Naši partneri

ZippEuroviaVodohospodarské stavby Doprastav Eiffage Hant Metrostav Skanska Strabag

O nás

Firma Jantek Pavol - PAMO začala svoju činnosť na základe živnostenského listu zo dňa 2. 10. 1996, ktorý vydal Okresný úrad, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa v Bardejove. Hlavným predmetom podnikania boli demolácia, zemné práce a murárstvo. Nakoľko činnosť v rámci uvedeného predmetu podnikania bola v prvých rokoch úspešná bola dňa 12. októbra 1998 založená spoločnosť PAM - STAV, s.r.o.

Počasj svojej 12-ročnej existencie si spoločnosť vytvorila veľmi dobré meno a upevnila pozíciu medzi ostatnými stavebnými firmami v rámci Slovenska. V máji roku 2007 bola založená aj spoločnosť PAMO-PM s.r.o., zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18579/P, ktorá svoju aktívnu podnikateľskú činnosť začala rozvíjať v druhej polovici roka 2007.

Predmetom činnosti spoločnosti PAMO-PM s.r.o., sú hlavne dodávky stavebných prác pre priemyselné a inžinierske stavby, demolačné a zemné práce vykonávané vlastnými mechanizmami, uskutočňovanie stavieb a ich zmien a vnútroštátna nákladná cestná doprava.

Stavebná firma PAMO-PM s.r.o. ponúka výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov, riešenie havarijných stavov, zisťovanie a odstraňovanie vlhkosti stavieb, sanácia obvodov, statické zaistenie budov, rekonštrukciu historických a pamiatkovo chránených objektov, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných, skladových a obytných budov, zatepľovanie budov a zabezpečenie zemných prác vlastnými mechanizmami.

Zámerom firmy je vysoká kvalita prevedených prác, dodržiavanie technologických postupov, dohodnutých termínov, cien, poskytovanie kvalitných záruk a pozáručného servisu u stavieb nami zrealizovanými.

Spoločnosť PAMO-PM s.r.o. sídli vo vlastných priestoroch a taktiež vlastní autopark s dielňami v priestoroch bývalého závodu JAS a.s. Bardejov na Priemyselnej ulici.

Spoločnosť má 50 kmeňových zamestnancov v týchto profesiách: tesár, murár, železiar, stavebný robotník, strojník, vodič. Práce vykonáva aj formou subdodávok v spolupráci so živnostníkmi v predtým spomínaných profesiách. Celkoko pracuje cca 250 pracovníkov na jednotlivých stavbách, a to podľa potreby obchodného partnera.